Báo cáo
STT Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
1 Báo cáo tài chính quý II năm 2018 30/06/2018

Chi tiết

2 Báo Cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 20/06/2018

Chi tiết

3 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2017 20/06/2018

Chi tiết

4 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 19/06/2018

Chi tiết

5 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KHSX Kinh Doanh hàng năm 2018 và 03 năm gần nhất 19/06/2018

Chi tiết

6 Báo cáo tiền lương, tiền thưởng năm 2017 30/03/2018

Chi tiết

7 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 29/03/2018

Chi tiết

8 Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018 26/03/2018

Chi tiết

9 Báo cáo tài chính quý II năm 2017 30/06/2017

Chi tiết

10 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 19/06/2017

Chi tiết