Mẫu đơn
STT Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
1 Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần

Chi tiết

2 Hợp đồng dịch vụ thoát nước

Chi tiết

3 Hợp đồng rút hầm cầu

Chi tiết

4 Đơn đề nghị được đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị

Chi tiết

5 Đơn xin phép đốn hạ, di dời cây xanh đường phố

Chi tiết

Share on facebook
Share on email
Share on print