Trang: Thông tin cổ phần hóa

STT Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
1 Công bố thông tin khác năm 2023

AGE – CBTT chon don vi kiem toan bctc nam 2023 AGE – CV so 899_QD-SGDHN vv huy dang ky giao dich doi voi co phieu cua AGE AGE – CV VSDC vv huy danh sach nguoi so huu chung khoan AGE – Giai trinh cham cbtt ngay 04.05.2023

2 Nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2023

1. AGE – NQ HDQT so 08_NQ-HDQT ngay 17.4.2023 2. AGE – NQ HDQT so 10_NQ-HDQT ngay 09.05.2023 3. AGE – NQ HDQT va thong bao chot danh sach cd tham du DHDCD thuong nien nam 2023 4. AGE – NQ HDQT va thong bao chot danh sach cd tham du DHDCD bat thuong nam 2023 5. AGE – NQ HDQT va thong bao chot danh sach cd nhan co tuc nam 2023 6. AGE – NQ HDQT so 20_NQ-HDQT ngay 28.08.2023 7. AGE – NQ HDQT so 21_NQ-HDQT ngay 31.08.2023

3 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

1. AGE – TL DHDCD thuong nien nam 2023 2. AGE – TL DHDCD thuong nien nam 2023 (cap nhat) 3. AGE – NQ – BB DHDCD thuong nien nam 2023 4. AGE – TL DHDCD bat thuong nam 2023

4 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

AGE – BCQT 06 thang dau nam 2023

5 Báo cáo tài chính năm 2023

AGE – BCTC Ban nien nam 2023 AGE – BCTC giua nien do 06 thang dau nam 2023 AGE – BCTC Quy 1 nam 2023 AGE – BCTC Quy 2 nam 2023 (kem giai trinh)

6 Công bố thông tin khác năm 2022

1. AGE – CBTT vv lua chon cong ty kiem toan BCTC nam 2022 2. AGE – CV giai trinh BCTC Quy 3 nam 2022 3. AGE – Thong bao viec tra co tuc bang tien mat nam 2021 4. AGE – Thong bao ngay DKCC cho danh sach cd nhan co tuc bang tien mat nam 2021 5. AGE – CV giai trinh BCTC ban nien nam 2022 6. AGE – TB so 2517_TB-SGDHN ngay 04.08.2022 vv ngay DKGD dau tien cua cp AGE

7 Nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2022

AGE – NQ HDQT so 03_NQ-HDQT ngay 28.03.2022

8 Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022

1. AGE – TL DHCD nam 2022 2. AGE – TL DHDCD nam 2022 cap nhat 3. AGE – NQ BB DHDCD va cac tai lieu kem theo nam 2022

9 Báo cáo thường niên và báo cáo quản trị năm 2022

1. AGE – BCTN nam 2022 2. AGE – BCQT nam 2022 3. AGE – Bao cao thuc trang QTCT nam 2022. 4. AGE – BCQT 06 thang nam 2022

10 Báo cáo tài chính năm 2022

AGE – BCTC Ban nien nam 2022 AGE – BCTC kiem toan nam 2022 AGE – BCTC Quy 1 nam .2022 AGE – BCTC Quy 2 nam 2022 AGE – BCTC Quy 3 nam 2022 AGE – BCTC Quy 4 nam 2022

11 Công bố thông tin khác năm 2021

1. AGE – TB so 02_TB-CtyMTĐTAG ngay 10.03.2021 vv Bo sung nguoi dai dien von NN và dieu chinh ty le nguoi dai dien von NN 2. AGE – TB so 24_TB.CtyMTĐTAG ngay 17.03.2021 vv Ngay DKCC thuc hien quyen tham du DHDCD thuong nien nam 2021 3. AGE – TB so 36_TB.CtyMTĐTAG ngay 15.04.2021 vv Huy ngay DKCC tham du DHDCD thuong nien nam 2021 4. AGE – CV so 116_CtyMTĐTAG ngay 15.04.2021 vv Gia han cuoc hop DHDCD thuong nien nam 2021 5. AGE – TB so 51_TB.CtyMTĐTAG ngay 12.05.2021 vv Ngay DKCC tham du DHDCD thuong nien nam 2021 6. AGE – CBTT vv Bo nhiem nguoi phu trach QTCT 7. AGE – CBTT vv mien nhiem Ke toan truong 8. AGE – CBTT vv Lua chon don vi kiem toan BCTC nam 2021 9. AGE – CBTT vv Huy tu cach CTDC 10. AGE – TB so 104_TB.CtyMTĐTAG ngay 08.10.2021 vv Ngay DKCC nhan co tuc bang tien nam 2020 11. AGE – TB so 108_TB.CtyMTĐTAG ngay 26.10.2021 vv tra co tuc bang tien mat nam 2020

12 Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2021

1. AGE – NQ HDQT so 02_NQ-HDQT ngay 16.03.2021 2. AGE – NQ HDQT so 03_NQ-HDQT ngay 15.04.2021 vv Huy Danh sach co dong tham du DHDCD thuong nien nam 2021 3. AGE – NQ HDQT so 04_NQ-HDQT ngay 12.05.2023 4. AGE – NQ HDQT so 10_NQ-HDQT ngay 19.10.2021 vv Bo nhiem chuc vu Phu trach Ke toan (kem Quy dinh) 5. AGE – NQ HDQT so 12_NQ-HDQT ngay 08.12.2021 vv Bo nhiem nguoi Phu trach Ke toanuyết

13 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

1. AGE – TL DHDCD nam 2021 thu moi – quy che 2. AGE – TL DHDCD nam 2021 cac to trinh 2.1. AGE – Thong tin ung vien HDQT 2.2. AGE – Thong tin ung vien BKS 2.3. AGE – TL DHDCD thuong nien nam 2021 (bo sung) 2.4. AGE – TL DHDCD thuong nien nam 2021 (bo sung, du thao DL QC) 3. AGE – NQ BB DHDCD nam 2021

14 Báo cáo thường niên và báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

1. AGE – BCTN nam 2021 2. AGE – BCQT 06 thang dau nam 2021

15 Báo cáo tài chính năm 2021

AGE – BCTC ban nien nam 2021 AGE – BCTC kiem toan nam 2021 AGE – BCTC Quy 1 năm 2021 AGE – BCTC Quy 2 nam 2021 AGE – BCTC Quy 3 nam 2021 AGE – BCTC Quy 4 nam 2021.

16 Công bố thông tin khác năm 2020

1. AGE – CV so 63_CTCPMTĐTAG ngay 19.03.2020 vv gia han thoi gian to chuc DHDCD thuong nien nam 2020 2. AGE – CV cua SKHDT tinh An Giang so 04_ĐKKD-DNDD ngay 20.03.2020 vv Gia han to chuc DHDCD thuong nien nam 2020 3. AGE – TB so 40_TB-CtyMTĐTAG ngay 18.05.2020 vv Ngay DKCC tham du DHDCD thuong nien nam 2020 4. AGE – TB so 42_TB-CtyMTĐTAG ngay 20.05.2020 vv Ngay DKCC tham du DHDCD thuong nien nam 2020 5. AGE – CBTT vv Ky HD kiem toan BCTC nam 2020 6. AGE – TB so 71_TB.CtyMTĐTAG ngay 31.08.2020 vv Ngay DKCC nhan co tuc bang tien quy 4 nam 2018 va 2019 7. AGE – TB so 79_TB.CtyMTĐTAG ngay 21.09.2020 vv Chi tra co tuc quy 4 nam 2018 va 2019

17 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

1. AGE – Thu moi hop DHDCD thuong nien nam 2020 2. AGE – TL DHDCD Thuong nien nam 2020 2.2. AGE – TL DHDCD thuong nien nam 2020 (TL Bau cu nhiem ky) 2.3. AGE – Mau phieu BQ, BC DHDCD thuong nien nam 2020 2.4. AGE – Du thao BB NQ DHDCD thuong nien nam 2020 2.5. AGE – So yeu ly lich ung vien BKS 3. AGE – BB DHDCD thuong nien nam 2020 4. AGE – NQ DHDCD thuong nien nam 2020

18 Báo cáo thường niên và báo cáo quản trị năm 2020

1. AGE – BCTN nam 2020 2. AGE – BCQT nam 2020

19 Báo cáo tài chính năm 2020

AGE – BCTC kiem toan nam 2020 AGE – BCTC Quy 1 nam 2020 AGE – BCTC Quy 2 nam 2020 AGE – BCTC Quy 3 nam 2020 AGE – BCTC Quy 4 nam 2020 AGE – BCTC soat xet 6 thang nam 2020

20 Công bố thông tin khác năm 2019

1. AGE – CBTT Giay chung nhan DKDN thay doi lan 5 ngay 04.10.2018 2. AGE – CV so 275_UBCK-GSĐC ngay 09.01.2019 vv Dang ky CTDC 3. AGE – Ban thong tin tom tat cong ty dai chung 4. AGE – TB so 18_TB-CtyMTĐTAG ngay 05.03.2019 vv Chot DSCD dang ky chung khoan tai VSD 5. AGE – TB so 20_TB-CtyMTĐTAG ngay 19.03.2019 vv Ngay DKCC tham du DHDCD thuong nien nam 2019 6. AGE – CBTT vv Ky hop dong kiem toan BCTC nam 2019 7. AGE – CV cua VSD so 7183_VSD-ĐK ngay 02.08.2019 vv Dang ky luu ky CP cua CTCP MTDTAG

21 Nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2019

1. AGE – NQ HDQT so 02_NQ-HDQT ngay 05.03.2019 vv Thong qua dang ky giao dich co phieu va chot DSCD

22 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019

1. AGE – TL DHDCD thuong nien nam 2019 1.1. AGE – Thu moi hop DHDCD thuong nien nam 2019 1.2. AGE – Mau giay uy quyen tham du DHDCD thuong nien nam 2019 2. AGE – TL DHDCD thuong nien nam 2019 (bo sung) 3. AGE – NQ DHDCD thuong nien nam 2019

23 Báo cáo thường niêm 2019

1. AGE – BCTN nam 2019

24 Báo cáo tài chính năm 2019

AGE – BCTC Quy 1 nam 2019 AGE – BCTC Quy 2 nam 2019 AGE – BCTC Quy 3 nam 2019 AGE – BCTC Quy 4 nam 2019. AGE – BCTC soat xet 6 thang nam 2019 AGE – BCTC kiem toan nam 2019

25 Thông tin về thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang 25/10/2023

Chi tiết

26 Thông báo số 59/TB-CTyMTĐTAG 15/12/2017

Chi tiết

27 Bản công bố thông tin bán đấu giá Cổ phần lần đầu ra công chúng 15/03/2018

Chi tiết

28 Quyết định số 87/QĐ-SGDHCM 21/03/2018

Chi tiết

29 Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Môi trường đô thị An Giang

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông: Chi tiết

Biên bản họp Đại hội Cổ đông: Chi tiết

Báo cáo quá trình cổ phần hóa: Chi tiết

Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào HDQT, BKS: Chi tiết

Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018: Chi tiết

Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động: Chi tiết

Thể lệ bầu cử thành viên HDQT và BKS: Chi tiết

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội: Chi tiết

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại Hội: Chi tiết

Mẫu phiếu góp ý: Chi tiết

30 Chương trình đại hội cổ đông

Chương trình đại hộiL: Chi tiết

Cổ đông Đặng Anh Dũng: Chi tiết

Cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn Chi tiết

Cổ đông Trần Minh Tâm: Chi tiết

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán: Chi tiết

Tờ trình thông báo quy chế nội bộ: Chi tiết

Tờ trình thù lao HDQT, BKS, TK: Chi tiết

Thư mời Đại hội cổ đông (Nguyễn Hữu Công): Chi tiết

Thư mời Đại hội cổ đông (Wardhaven Vietnam Fund): Chi tiết

31 Thông báo về việc chào bán cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang theo phương thức thỏa thuận trực tiếp

CTY WARDHAVEN VIETNAM FUND: Chi tiết

Ông NGUYỄN HỮU CÔNG: Chi tiết

32 Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần

Chi tiết

33 Thông báo bán đấu giá Cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang

Chi tiết

34 Phương án cổ phần hóa

Chi tiết