Thông tin cổ phần hóa

STT Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
1 Thông báo số 59/TB-CTyMTĐTAG 15/12/2017

Chi tiết

2 Bản công bố thông tin bán đấu giá Cổ phần lần đầu ra công chúng 15/03/2018

Chi tiết

3 Quyết định số 87/QĐ-SGDHCM 21/03/2018

Chi tiết

4 Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Môi trường đô thị An Giang

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông: Chi tiết

Biên bản họp Đại hội Cổ đông: Chi tiết

Báo cáo quá trình cổ phần hóa: Chi tiết

Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào HDQT, BKS: Chi tiết

Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018: Chi tiết

Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động: Chi tiết

Thể lệ bầu cử thành viên HDQT và BKS: Chi tiết

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội: Chi tiết

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại Hội: Chi tiết

Mẫu phiếu góp ý: Chi tiết

5 Chương trình đại hội cổ đông

Chương trình đại hộiL: Chi tiết

Cổ đông Đặng Anh Dũng: Chi tiết

Cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn Chi tiết

Cổ đông Trần Minh Tâm: Chi tiết

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán: Chi tiết

Tờ trình thông báo quy chế nội bộ: Chi tiết

Tờ trình thù lao HDQT, BKS, TK: Chi tiết

Thư mời Đại hội cổ đông (Nguyễn Hữu Công): Chi tiết

Thư mời Đại hội cổ đông (Wardhaven Vietnam Fund): Chi tiết

6 Thông báo về việc chào bán cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang theo phương thức thỏa thuận trực tiếp

CTY WARDHAVEN VIETNAM FUND: Chi tiết

Ông NGUYỄN HỮU CÔNG: Chi tiết

7 Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần

Chi tiết

8 Thông báo bán đấu giá Cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang

Chi tiết

9 Phương án cổ phần hóa

Chi tiết